VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" īpašuma struktūra

  Slimnīca "Ģintermuiža" ir Veselības ministrijas pārraudzībā esoša kapitālsabiedrība, kurā Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja. Visas kapitāla daļas (100%) ir Latvijas valsts īpašums.
  Kapitālsabiedrības pamatkapitāls sastāda         12 758 840 EUR, kas sadalīts attiecīgi tikpat daļās. Katras daļas nominālvērtība ir 1 EUR 

Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ģintermuiža" nav līdzdalības citās sabiedrībās.

Ziņas par darbības un komercdarbības veidiem

Paziņojums par vadības atbildību

Informācija par kapitālsabiedrības publiskošanas politiku

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis
Kapitālsabiedrības statūti

Organizatoriskās struktūras shēma
Atalgojuma politikas principi

VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" izstrādātie  pārskati: