Sociālās rehabilitācijas programma atkarīgām personām

Darbība: no psihoaktīvām vielām (alkohols, narkotiskās vielas, psihotropās vielas) atkarīgu personu sociālā rehabilitācija. 
Darbības veids: stacionārs – ar pastāvīgu uzturēšanos; sociālās rehabilitācijas organizācija terapeitiskās sabiedrības formā. 
Vide: slimnīcas „Ģintermuiža” teritorija, (11.6 ha). 
Klientu vecums: virs 18 gadiem. 
Programmas vadītāja: Ūna Haibulajeva  (tel. 63007215) 
Programmas speciālisti: sociālais darbinieks, aprūpētāji, ārsts narkologs, psihoterapeits, psihologs, darbu vadītāji. 
Nodarbinātības virzieni: virtuve un ēdināšanas bloks; galdniecība;  dārzniecība. 
Programmas ilgums: 3, 6, 12 mēneši. 
Vietu skaits: 10 
Apmaksa: no valsts budžeta – sociālās rehabilitācijas programma. Klientam pašam jāsedz izdevumi par medikamentiem uzturošai terapijai, ja tāda nepieciešama; ceļa izdevumi, izdevumi personīgām vajadzībām (cigaretes, saldumi, kafija utt.)

Sociālās rehabilitācijas programmas apraksts:

Pakāpes:

0 – pārbaudes laiks (iepazīstas ar noteikumiem, dienas režīmu, uzsāk adaptāciju vidē)
1 – adaptācijas fāze (integrācija terapeitiskajā sabiedrībā, sociālā izpēte, rehabilitācijas plāna izstrāde);
2 – orientācijas fāze (sevis izzināšana, pozitīva vērtīborientācija, profesionālā orientācija)
3 – izvērstā jeb pamatfāze (izvēlētā profesijas virziena realizācija, personības stabilizācija)
4 – izvēles fāze (orientācija uz nākotni, sakaru veidošana un nostiprināšana)
5 – transformācija jeb pārejas fāze (pāreja uz dzīvi reālā vidē)

Katras pakāpes ilgumu nosaka klienta atveseļošanās dinamika, lēmumu par pāreju nākošā pakāpē pieņem speciālistu komanda.

Darba mērķi:

 • Apgūt prasmes dzīvot un risināt problēmas bez atkarības vielu lietošanas;
 • Apgūt dzīves un darba prasmes;
 • Reintegrācija  ģimenē un sabiedrībā;
 • Prast  patstāvīgi dzīvot.

Sociālās rehabilitācijas uzdevumi:

 1. nostiprināt veselību, pieņemt iegūtos neārstējamos veselības bojājumus;
 2. apzināt un reducēt bērnībā un jaunībā radušās vai psihoaktīvo vielu (PAV) lietošanas rezultātā iegūtās personības psiholoģiskās deformācijas;
 3. iemācīties pragmatiski risināt problēmsituācijas;
 4. novērst psiholoģiskā un sociālā brieduma atpalicību;
 5. veikt personības kognitīvo pārstrukturāciju;
 6. apgūt reālās dzīves un darba prasmes;
 7. atjaunot uzticību ģimenē un attiecības ar ģimeni jaunā kvalitātē;
 8. iestāties darbā;
 9. izstrādāt noturīgu noraidošu attieksmi pret atkarību izraisošu vielu lietošanu turpmākajā dzīvē.

Galvenie noteikumi:

 • Alkohola un citu apreibinošu vielu nelietošana;
 • Nenotiek  morālā un fiziskā agresija;
 • Atturēšanās no seksuālām attiecībām;
 • Aktīva piedalīšanās programmā.;
 • Tiek saglabāta klienta konfidencialitāte.
 • Pašatbildība, pašaprūpe.

Specifiskie noteikumi saistībā ar atkarības diagnozi:

0, 1, 2 – pakāpē pārvietošanās pa teritoriju darbinieka vai klientu grupas vecākā pavadībā; ierobežota pieeja telefonam; nav atļauta iziešana ārpus teritorijas, nav atļauta tikšanās ar draugiem, ar tuviniekiem – saskaņojot ar programmas vadītāju;

3, 4 – iziešana no teritorijas kopā ar kādu citu klientu vai darbinieku, tikšanās ar personām, kuras nav ģimenes locekļi, tikai saskaņojot ar rehabilitācijas vadītāju.

Sociālās rehabilitācijas galvenie virzieni:

Vides terapija: strukturēta dienas kārtība, aizņemtība, laika plānošana un izpilde ; harmoniskas un labvēlīgas savstarpējās attiecības, veselīgs dzīves veids; regulāras ēdienreizes, sports, veselīga atpūta, atveseļošanās pasākumi; pašatbildība; pašaprūpe.

Medicīniskā aprūpe: iegūto veselības bojājumu ietekmes mazināšana, neatliekamā palīdzība, speciālistu konsultācijas nepieciešamības gadījumā;

Psiholoģiski: klienta atbildības veidošana  par sevi un savu atveseļošanos;  atkarības un tieksmes pārvarēšana; domāšanas, emociju, uzvedības traucējumu stabilizēšana; psiholoģiski sociālās attīstības līmeņa  pieauguma veicināšana; pašapziņas, gribasspēka, mērķtiecības veidošana; starppersonu kontaktu veicināšana; vērtību un attiecību  pārorientācija; noturīgas noraidošas attieksmes veidošana pret apreibinošu vielu lietošanu;

Sociāli: sevis kā sociālās personas apzināšanās veicināšana; attiecību un uzticības atjaunošana ģimenē un sabiedrībā; darba  un dzīves prasmju  apgūšana; jauna dzīves satura iegūšana; veselīga un saturīga atpūta; jaunu paziņu loka veidošana.

Lai iestātos, nepieciešams:

 • Iziet pilnu narkoloģiskās ārstēšanas kursu – lēmumu par nepieciešamo ārstēšanās apjomu pieņem narkologs, kurš dod atzinumu ;
 • Būt skaidrā – bez intoksikācijas vai abstinences pazīmēm;
 • Pase / personību apliecinošs dokuments;

Nosūtīšanas kārtību un kontrindikācijas nosaka 11.08.2020. MK noteikumi Nr.509