Likumā noteiktā publiskojamā informācija

Publiskošanas biežums

Informāciju saturošs dokuments (pārskats)

Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids

Pastāvīgi

Vidēja termiņa attīstības stratēģija 

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

1x gadā

 Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 

1x gadā

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

1x gadā

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Atalgojuma politikas principi

1x gadā

Atalgojuma politikas principi

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

1x gadā

VSIA „Slimnīca Ģintermuiža” neveic ziedošanu (dāvināšanu)

Neauditēti starpperiodu pārskati

1 x pārskata periodā (3, 6, 9 un 12 mēnešos)

- Operatīvā bilance

- Peļņas vai zaudējumu aprēķins

- Naudas plūsmas pārskats

Starpperiodu pārskata vadības ziņojums un pielikums

3, 6, 9 mēnešos

Starpperiodu vadības ziņojums un pielikums (sākot no 2020.g.1marta)

Auditēts gada pārskats

1x gadā

Kapitālsabiedrības.gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Pastāvīgi

VSIA „Slimnīca Ģintermuiža” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās. Visas kapitāla daļas pieder valstij

Informācija par organizatorisko struktūru

Pastāvīgi

Struktūras shēma

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Pastāvīgi

Pārskats par ziedojumiem

Informācija par iepirkumiem

Pastāvīgi

Iepirkumi / Noma

Informācija par valsts mantas nomu

Pastāvīgi