Slimnīca “Ģintermuiža”” 2019. gada 21. martā noslēdza savstarpējo sadarbības līgumu par projekta Nr. LLI-365 “Sociālo pakalpojumu un sociālās iekļaušanas pasākumu attīstība neaizsargātajām grupām (ACCESSlife)  (“Development of social services and social inclusion measures for vulnerable groups”) īstenošanu.

Projekta vadošais partneris ir Dobeles novada pašvaldība, projekta partneri – VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””, Kedainiai social care home, Administration of Akmene District Municipality un Klaipeda pedagogical Psychological Service.

Projekts tiek īstenots INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 3.prioritātes “Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnosacījums“ ietvaros no 2019. gada 4. februāra līdz 2021. gada 3. februārim.

Mērķauditorija: invalīdi un personas ar funkcionālajiem traucējumiem, tai skaitā pieaugušie un bērni ar garīga rakstura traucējumiem, viņu piederīgie un/vai aizbildņi un aizgādņi.

Projekta finansējums 230 947 .32 EUR, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 196 305.22 EUR; VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža" finansējums- 34 642,10 EUR

Projekta rezultāts ir personu ar garīga rakstura traucējumiem sociālās iekļaušanās procesa infrastruktūras izveide, ar mērķi sociālās un veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana, dodot ieguldījumu sabiedrības kopējās garīgās veselības veicināšanā, mazinot sociālo stresu un stigmatizāciju.

Projekts paredz pārrobežu sadarbību, lai izzinātu, izveidotu un iedzīvinātu  mērķgrupas veselības veicināšanas un sociālās rehabilitācijas efektīvākās metodes un pasākumus. Infrastruktūras izveides pasākumi ietver Sensorās istabas un Sajūtu dārza izveidošanu.

Sajūtu dārzs ar tajā radīto infrastruktūru ir vide, kurā tiks īstenots projekta mērķgrupas sociālās iekļaušanas process. Unikāls aktivitātē ir tas, ka sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupa – personas ar garīga rakstura traucējumiem šajā vidē iegūs “pārejas telpu” no institucionālās izolētības uz sabiedrību, iespēju savienot ar veselības stāvokli saistīto nepieciešamo ārstniecisko pakalpojumu ar reintegrāciju sabiedrībā un līdz ar to – dzīves kvalitātes uzlabošanos.

  2022.g.3.februārī

Pārskata video par Projekta “Development of social services and social inclusion measures for vulnerable groups”, ACCESSlife realizāciju

 

  2021.g.1.aprīlī
   Projekta “Development of social services and social inclusion measures for vulnerable groups”, ACCESSlife, LLI-365  4.pārskata perioda (noslēdzošā) ietvaros slimnīca “Ģintermuiža” piedalījās vairākos projekta partneru īstenotajos pasākumos.
     No 17.-21.08.2020.  Jaunakmenē (LT)  notika bērnu radošā nometne “Augt ar sirdi” (aktivitāte T2.11), kas noslēdzās ar bērnu koncertu Jaunakmenes kultūras centrā ar muzikālu uzvedumu “Putnu kāzas” (aktivitāte C2).  Nometnē piedalījās pieci bērni un viņu pavadošās personas, tai skaitā slimnīcas darbinieces Ilze Pūce, Anita Johansone un Ieva Liepiņa.
 
 Personas datu apstrāde saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 6.panta 1.daļas a) apakšpunktu.

     Sakarā ar COVID-19 pandēmiju un ierobežojošajiem pasākumiem gan Latvijā, gan Lietuvā vairākas projekta aktivitātes notika attālināti, pasākuma dalībniekiem satiekoties tiešsaistes semināros.                                                   Klaipēdas pedagoģiski psiholoģiskais dienests no 16.-17.09.2020. īstenoja tiešsaistes semināru (aktivitāte T2.10.)” Kaniterapijas piemērošanas īpatnības bērniem ar īpašām izglītības vajadzībām”, kā arī prezentēja projekta rezultātā izveidoto Japāņu stila dārzs. Semināra ietvaros Raimundas Vaitiekunas (LT asociētais prof., Mārketinga speciālists) iedziļinājās tēmā  “Sociālā uzņēmējdarbība kā svarīgs sociālās integrācijas instruments” . Semināra otrajā dienā notika tiešsaistes tikšanās, kas savienota ar Jūras muzeju un delfināriju. Delfinārijā Brigita Kreivinienė (LT asociētā prof., Sociālo zinātņu doktore) stāstīja par Delfīnu terapijas centrā lietotām integrētām metodēm cilvēkiem ar autismu.                                          Seminārā piedalījās Rūdolfs Lange, Ieva Liepiņa, Ilze Pūce, Baiba Klausa un Inese Kovaļevska.

  Projekta vadošais partneris Dobeles novada pašvaldība no 20.-21.01.2021.īstenoja apmācība projekta partneriem par sociālā pakalpojuma sniegšanu „Atelpas brīdis".  Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Sociālā dienesta vadītāja Gunta Cibuļska iepazīstināja ar jautājumiem par: 

  • Pagaidu sociālās aprūpes dienests iestādē "Atelpas brīdis";
  • Dienesta vispārējā darba organizācija;
  • Prasības pakalpojumu sniedzējiem; 
  • Speciālistu nodrošināšana un viņu darba pienākumi;
  • Pakalpojuma “Atelpas brīdis” saturs;
  • Apkalpojošā darba organizācija, pamatfunkcijas, metodes;
  • Attiecības / komunikācija starp kolēģiem un vecākiem;
  • Konfidencialitāte un attiecīgie tiesību akti;
  • Veselība un drošība darbā; Dokumentācija; Ikdienas darba organizācija;
  • Telpu prasības pakalpojuma “Atelpas brīdis” sniegšanai.
  Seminārā piedalījās Baiba Klausa, Agita Didžus-Miļūna, Nellija Repina, Laima Butāne un Diāna Lukmane.
 
    Projekta “Development of social services and social inclusion measures for vulnerable groups”, ACCESSlife, LLI-365   pieteikumā tika veikti grozījumi, paredzot projektu pagarināt līdz 03.04.2021., kā arī iekļauts papildus iekārtas iepirkums Sensorai istabai.
   Slimnīca iegādājās interaktīvu mobilu projekciju, kas papildinās Sensorās istabas piedāvātās ārstniecības  rehabilitācijas iespējas.
  * Par sniegto informāciju ir atbildīga VSIA “Ģintermuiža”, ES nav atbildīga par publikācijā pausto viedokli.
 
  

No 2020.gada februāra līdz jūnijam notika Sajūtu dārza infrastruktūras būvniecība – ierīkota strūklaka; sajūtu taka ar dažādu dabas materiālu iesegumu un laukakmeņiem; atpūtas laukumiņi ar košumkrūmiem un pergolu apvītiem vīteņaugiem, radot nošķirtu telpu atpūtai; līdzsvara treniņa koka trenažieri; sakārtota vide ap dīķi, izbūvējot skata laukumiņu un tiltiņu; dabiska ieseguma takas, kas aizvijās līdz estrādei un masīva koka soliem skatītājiem.

  

 Vasaras saulgriežos slimnīca svinēja Sajūtu dārza atklāšanu, vienlaicīgi iepriecinot slimnīcas darbiniekus Medicīnas darbinieku dienā, kā arī iepazīstinot ar iespējām dārza izmantošanā pacientu un klientu rehabilitācijā.

 

  

 Darbinieku  un klientu atpūtai Sajūtu dārzā izvietoti šūpuļtīkli, galdiņi ar krēsliem un zviļņi.

Sajūtu dārza projektētājs SIA “Komunālprojekts Jelgava”, būvuzraugs SIA “MM61”un būvnieks SIA “Smart Energy”.

Kopējās Sajūtu dārza izmaksas 284 557.09 euro, Projektu līdzfinansē 151 203.47 euro apmērā  Interreg V-A Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

Programmas tīmekļvietne: www.latlit.eu , oficiālā ES tīmekļvietne: www.europe.eu

* Par sniegto informāciju ir atbildīga VSIA “Ģintermuiža”, ES nav atbildīga par publikācijā pausto viedokli.


 2020. gada janvārī noslēgts līgums ar SIA "Smart Energy" par "Sajūtu dārza izveidi projekta LLI-365 “Sociālo pakalpojumu un sociālās iekļaušanas pasākumu attīstība neaizsargātajām grupām (ACCESSlife)  (“Development of social services and social inclusion measures for vulnerable groups”).
Plānots celtniecības darbus pabeigt un objektu nodot ekspluatācijā 2020.g. jūnija mēnesī.


  
 2019.g. 23.-24. oktobrī 5 Dobeles novada sociālie darbinieki un projekta vadītājs kopā ar citiem projekta partneriem devās apmācībās un pieredzes apmaiņā uz Kedaiņiem (LT). Pirmā diena bija veltīta apmācībām – lekcijām un praktiskām nodarbībām par tēmu- “Apzinātība un relaksācija” – “Mindfullness”, kas kļūst par populāru metodi psihologu un sociālo darbinieku darbā, tomēr daudziem šī joma vēl ir pavisam jauna un gūtās zināšanas būs noderīgas turpmākajā darbā.
 
 Otrajā dienā bija iespēja iepazīties ar projekta partnera - Kedaiņu sociālās aprūpes mājas ikdienas darbu un klientu sasniegumiem, kā arī gūt praktiskas iemaņas ar Sensorās istabas aprīkojumu, kā iedarbojas katrs rīks uz cilvēkiem ar dažāda rakstura garīgiem traucējumiem. Apmācību beigās katram dalībniekam tika pasniegts sertifikāts par apgūtām tēmām.
 
 
 23. oktobrī notika arī projekta vadības 5 partneru sanāksme, kurā apsprieda periodā paveikto un plānoja nākamo lielo pasākumu – nometni bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu asistentiem Akmenē (LT)   

  2019.gada 21.jūnijā sensorā istaba ir plānotajā apjomā  ierīkota un aprīkota ar vairākiem sajūtu rosinošajiem dizainiem : krāsains ksilofons, spīdošas šķiedras gaismas terapijai, spīdošs galds ar figūrām un akmentiņiem, burbuļu caurules, spoguļi, ūdens efekta projekcijas, muzikālā ūdens gulta ar spīdošu spoguļveida baldahīnu.

  
 

Projekta ietvaros 2019. gada 26.-27.jūnijā notika partnerinstitūciju sociālo darbinieku apmācība, kura saistīta ar garīgi slimo radinieku apmācību ikdienas dzīvē. Lekciju mērķis ir ar psihoedukācijas palīdzību aktualizēt bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem vecāku psihiskās veselības un emocionālās labsajūtas nozīmi, veicināt vecākos spēju atpazīt, pieņemt un runāt par savām emocijām, iepazīstināt ar profilaktiskajiem pasākumiem, lai izvairītos no izdegšanas sindroma, depresijas, miega traucējumu attīstības, kā arī informēt par iespējām saņemt gan praktisku palīdzību (asistenta pakalpojumi, "Atelpas brīdis" utml), gan palīdzību psihoemocionālu grūtību gadījumā, ko sniedz psihiatriskās palīdzības dienests un psiholoģiskās atbalsta programmas (atbalsta grupas, krīzes tālruņi, sociālā rehabilitācija).

  
 

Divu apmācību dienu semināra lekcijas un praktiskās nodarbības vadīja slimnīcas “Ģintermuiža” rezidenti: dr. Matīss Pudāns, dr. Liesma Baltā, dr. Arta Kočāne, dr. Tatjana Matule-Millersone, dr. Ņikita Šakels un dr Ņina Šakele. Kopā sertifikātu par piedalīšanos apmācībās saņēma 7 personas no Klaipēdas pedagogical Psychological Service; 7 personas no Kedainiai social care home; 7 personas no Administration of Akmene District Municipality; 6 personas no Dobeles novada pašvaldība un 5 sociālie darbinieki no slimnīcas “Ģintermuiža””.

  Foto mirkļi projekta parakstīšanas dienā- 2019.g. 21.marts