Privātuma politika videonovērošanai

  

1. Personas datu apstrādes pārzinis: VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””

Reģ.Nr.: 40003407396

Adrese:  Filozofu ielā 69,  Jelgava,  LV-3008

Tālrunis: 63026690

E-pasts: slimnica@gintermuiza.lv

2. Pārziņa personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija norādīta Pārziņa mājaslapā: www.gintermuiza.lv/kontakti/

3. Kontaktinformācija informēšanai par iespējamiem datu apstrādes pārkāpumiem: datuaizsardziba@gintermuiza.lv

4. Personas datu veidi: Personas attēls (izskats, uzvedība). Personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta). Personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas).

5. Personas datu subjektu kategorijas: Personas, kas nokļūst videonovērošanas kameras uztveršanas zonā (pārziņa darbinieki, klienti un citas personas).

6. Apstrādes nolūki: Apstrādes nolūki norādīti videonovērošanas brīdinājuma zīmes paskaidrojošajā tekstā

6.1. Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību.

 Apstrādes juridiskais pamats: pārziņa leģitīmās intereses (Regulas[1] 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) novērst vai atklāt noziedzīgu nodarījumu saistībā ar īpašuma aizsardzību.

6.2. Veselības aprūpes, ārstēšanas pakalpojuma nodrošināšana.

Apstrādes juridiskais pamats: Regulas 9. panta 2. punkta h) apakšpunkts.

6.3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšana.

Apstrādes juridiskais pamats: Regulas 6. panta 1. punkta d) apakšpunkts.

7. Personas datu saņēmēji: tiesībsargājošās institūcijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām tiesībām saņemt datus, pārziņa pilnvaroti darbinieki, datu subjekti.

8. Pārzinis neparedz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.

9. Laikposms, cik ilgi paredzēts glabāt personas datus: 30 dienas.

10. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību[2].

11. Datu subjekts tiesīgs iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei uzraudzības iestādei par iespējamo personas datu aizsardzības pārkāpumu.

12. Privātuma politikas izmaiņu gadījumā, informācija tiks ievietota slimnīcas “Ģintermuiža” mājaslapā.[1] Regula - EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

[2] Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā videonovērošanas kā datu apstrādes veida specifiku, var nebūt tehnisku iespēju realizēt datu subjekta pieprasījumu vai arī pieprasījums var tikt realizēts ierobežoti.