Atalgojuma politikas pamatprincipi

Atlīdzību VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”“ darbiniekiem nosaka saskaņā ar Latvijas Republikas Darba likumu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Darba aizsardzības likumu, Ministru kabineta noteikumiem, līguma ar Nacionālo veselības dienestu nosacījumiem, regulējošiem darba samaksu un atlīdzību, un atbilstoši VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”“ amatu sarakstā un  iekšējos normatīvajos aktos paredzētajām amatu mēnešalgām un likmēm, izpildāmā darba apjomam un darbinieka kvalifikācijai.

Darba samaksa  ietver mēnešalgu, normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktās piemaksas, kā arī prēmijas, naudas balvas un jebkuru cita veida atlīdzību saistībā ar darbu (t.i. samaksa par atvaļinājumu un papildatvaļinājumu, piemaksa par papildus darbu, par virsstundu darbu, par darbu naktī, piemaksa par darba vides riska faktoriem, citas piemaksas).

Mēnešalgas apmēru norāda darba līgumā, kas noslēgts starp darba devēju un darba ņēmēju.

Slimnīcā organizēta sekojoša darba samaksa: laika algas samaksa, kuru aprēķina atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam neatkarīgi no paveiktā darba daudzuma, vai akorda (gabaldarba) algas samaksa, kuru aprēķina atbilstoši paveiktā darba daudzumam neatkarīgi no laika, kādā tas paveikts.

Darbinieku mēnešalgas   apmēru  nosaka, atbilstoši apstiprinātajām amata kvalifikācijas kategorijām  un noteiktajām mēnešalgu skalām.

Piemaksas, materiālā stimulēšana un sociālās garantijas

Darbinieks var saņemt piemaksu Darba likumā, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, darba Koplīgumā un  darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā paredzētajā kārtībā un apmērā:

  • piemaksa par darbu, kas saistīts ar īpašu risku saskaņā ar darba vides riska novērtējumu par darbu, kas saistīts ar paaugstinātu psiholoģisko un fizisko slodzi vai risku darbinieka drošībai un veselībai;
  • mēnešalgas palielinājuma piemaksa par darba stāžu ārstniecības jomā VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”“ ārstniecības personām’;
  • par papildu darbu (prombūtnē esoša darbinieka vai vakanta amata pienākumu pildīšanu, darba apjoma paplašināšanos), izvērtējot darba sarežģītības pakāpi, apjomu un atbildības līmeni
  • piemaksa par nakts darbu, virsstundu darbu un par darbu svētku dienās  saskaņā ar Darba likumu un Atlīdzības likumu,
  • piemaksu par personisko darba ieguldījumu, intensitāti  un darba kvalitāti,  ņemot vērā darbinieka personisko darba ieguldījuma, kvalitātes un darba intensitātes izvērtējumu  un šādus kritērijus: darbinieka radošais un organizatoriskais ieguldījums  darbā, darba stāžs struktūrvienībā, papildus pienākumu veikšana un darba intensitāte aizvietojot citus darbiniekus, iniciatīvas paušana darba procesa pilnveidošanā, saskarsmes un sadarbības kvalitāte ar citiem kolēģiem un pacientiem,  ētikas un lojalitātes ievērošana.

Virsstundu darbs ir pieļaujams, ja darba devējs un darbinieks par to vienojušies rakstveidā.
Darbiniekam var tikt piešķirts vienreizējs naudas pabalsts tuvinieku nāves gadījumā saskaņā ar apstiprināto Koplīgumu.
Darbinieki tiek apdrošināti  pret nelaimes gadījumiem.

Valdes locekļa atlīdzība

Valdes loceklim mēneša atlīdzību nosaka saskaņā ar dalībnieku sapulces lēmumu. Valdes locekļa atlīdzība noteikta ar 2018.g. 29.oktobrī un sastāda 6000 EUR mēnesī.