VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža""
Pacientu iekšējās kārtības noteikumi

Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Pacientu tiesību likumu un Ārstniecības likumu, kā arī atbilstoši citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Pacientu un pacientu likumisko pārstāvju tiesības un pienākumus;
1.2. Pacientu ārstēšanu, aprūpi un rehabilitāciju;
1.3. Atbildību par noteikumu ievērošanu.

2. Vispārējie noteikumi:

2.1. Iekšējās kārtības noteikumu (turpmāk tekstā – Noteikumi) mērķis ir uzturēt drošu, atveseļošanos veicinošu vidi VSIA „Slimnīcas „Ģintermuiža”” stacionārās nodaļas (turpmāk tekstā – Nodaļa) pacientiem;
2.2. Noteikumus izstrādā iestādes administrācija saskaņā ar Ārstniecības likumu un aktiem, kuri reglamentē pacientu tiesības;
2.3. Noteikumi ir saistoši visiem Nodaļas pacientiem, darbiniekiem un trešajām personām – pacienta piederīgajiem un pacienta likumiskajiem pārstāvjiem;
2.4. Visi pacienti un Nodaļas darbinieki vienlīdz atbildīgi par Noteikumu ievērošanu VSIA „Slimnīcā „Ģintermuiža””;
2.5. Katrs pacients tiek iepazīstināts ar Noteikumiem un apliecina to ar parakstu Stacionārā pacienta medicīniskajā kartē.

3. Iestājoties pacientam slimnīcā:

3.1. Pacientam tiek veikta sanitārā apskate un apstrāde;
3.2. Aprūpes personāls pacienta klātbūtnē veic naudas, vērtslietu, mantu, apģērba pārbaudi un uzskaiti;
3.3. Pacientam vai pacienta likumiskajam pārstāvim jāparakstās “Kvītī  par pacienta naudas, vērtslietu, dokumentu un mantu nodošanu”;
3.4. Ja pacienta mantās tiek konstatēts traumatisks ierocis, uzņemšanas Nodaļas dežūrmāsa par to ziņo valsts policijai un ierocim līdzīgo priekšmetu ieliek plastikāta maisiņā, uzraksta vārdu, uzvārdu un ieliek  uzņemšanas Nodaļas aizslēdzamā seifā;
3.5. Sakarā ar īpašo režīmu Narkoloģijas nodaļā un Ilgstoši ārstējamiem hroniskiem pacientiem un īpašu režīmu nodaļā, pie iestāšanās, naudu un mantas pilnā apmērā nodot slimnīcas glabāšanai.
3.6. Ja pacients sava veselības stāvokļa dēļ nespēj iepazīties ar  Noteikumiem uzņemšanas nodaļā, tad pacientu ar iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstina  stacionāra nodaļā stabilizējoties pacienta veselības stāvoklim. Katrs pacients parakstās Stacionārā pacienta medicīniskajā kartē par stacionēšanu, un Nodaļā par Nodaļas iekšējās kārtības noteikumiem.

4. Pacienta tiesības

4.1. Saņemt informāciju:
    4.1.1. par savām tiesībām un pienākumiem;
    4.1.2. par ārstēšanu, piemēram, diagnozi, kāda ir nozīmēta terapija.
4.2. Piekrist vai nepiekrist ārstēšanai un iepazīties ar stacionārā pacienta medicīnisko karti.
4.3. Izvēlēties ārstējošo ārstu vai mainīt ārstu ārstēšanās laikā.
4.4. Saņemt veselības stāvoklim atbilstošu aprūpi un ārstēšanu, tajā  skaitā neatliekamo medicīnisko palīdzību un ķermeņa fizisko kustību ierobežošanu gadījumā, ja rīcība, ko izraisa psihomotori uzbudinājumi un uztveres traucējumi kļūst bīstami pašam vai citiem pacientiem un apkārtējiem.
4.5. Uz konfidencialitāti;
4.6. Stacionējoties slimnīcā stacionārā nodaļā pacients pie sevis var ņemt skaidru naudu līdz 10 EUR apmērā, pārējo naudu nododot  uzglabāšanai slimnīcas kasē;
4.7. Mobilo telefonu, planšetdatoru nodaļā atļauts lietot pēc ārstējošā ārsta atļaujas un norādījumiem, izvērtējot pacienta psihisko veselības stāvokli;
4.8. Saņemt ēdienu 4 ēdienreizes dienā;
4.9. Lietot personīgos pārtikas produktus, ēdienreizēs un Nodaļā nozīmētos laikos;
4.10. Skatīties televīzijas pārraides koplietošanas telpās;
4.11. Saņemt psiholoģisku atbalstu;
4.12. Apmeklēt un piedalīties slimnīcas vai Nodaļas personāla organizētajos kultūras un atpūtas pasākumos, ja to ir atļāvis ārstējošais ārsts;
4.13. Personāla pavadībā 2 reizes dienā doties pastaigās laukā, vadoties pēc laika          apstākļiem, pacienta veselības un psihiskā stāvokļa;
4.14. Sarakstīties, sazināties pa tālruni ar citām personām, tikties ar ģimenes locekļiem, radiniekiem, pacienta likumisko pārstāvi un tuviem cilvēkiem, ja to ir atļāvis ārstējošais ārsts;
4.15. Saņemt sūtījumus vai pienesumus no ģimenes locekļiem, radiniekiem, pacienta likumiskā pārstāvja un tuviem cilvēkiem (Lūdzu, skatīt šeit);
4.16. Piedalīties pacientu aptaujā, aizpildot anketu, kura pieejama slimnīcas mājas lapā vai aizpildot papīra formāta anketu ārstējoties nodaļā Ilgstoši ārstējamiem hroniskiem pacientiem un īpašu režīmu.   
4.17. Pacientu piederīgo vai pacienta likumiskā pārstāvja pavadībā doties pastaigās pa slimnīcas teritoriju, ja to ir atļāvis ārstējošais ārsts;
4.18. Smēķēt tikai tam paredzētajās vietās ievērojot nodaļā noteikto smēķēšanas laika intervālu. 
4.19. Ja pacients uzskata, ka viņu ārstē neatbilstoši, ārsts vai citas ārstniecības personas izturas pret viņu nepieklājīgi vai pārkāpj ētikas normas, pacientam ir tiesības slimnīcas mājaslapā atstāt anonīmu paziņojumu, zvanot uz slimnīcas uzticības tālruni 80205377 vai iesniegt ierosinājumus, sūdzību ārstējošam ārstam, Nodaļas vai slimnīcas vadītājam. 

5. Pacienta piederīgiem vai pacienta likumiskajam pārstāvim ir tiesības:

5.1. Saņemt no ārstējoša ārsta pacienta veselības stāvokļa novērtējumu, ja pacients ir piekritis ziņu sniegšanai;
5.2. Saņemt ārstējošā ārsta ieteikumus vai rekomendācijas  par pacienta veselības stāvokļa uzlabošanu, ja pacients atļāvis izpaust informāciju par sevi piederīgiem;
5.3. Izteikt priekšlikumus Nodaļas vai slimnīcas darba pilnveidošanai, vēršoties pie Nodaļas vadītāja vai slimnīcas administrācijas.

6. Pacienta pienākumi:

6.1. Iepazīties ar „Pacientu iekšējās kārtības noteikumiem”, parakstīties par iepazīšanos un ievērot tos.
6.2. Rūpēties par savu veselību un ievērot nozīmēto ārstēšanās plānu.
6.3. Nēsāt pacienta identifikācijas aproci no iestāšanās līdz izrakstīšanās brīdim. Aproces bojājuma vai nolietošanās  gadījumā informēt dežūrmāsu.
6.4. Ārstu vizītes laikā, “klusās stundas”, naktsmiera laikā atrasties palātā ievērojot klusumu.
6.5. Nodaļas uzkopšanas laikā atrasties palātā vai ievērot personāla norādījumus.
6.6. Pildīt ārstējošā ārsta, dežurējošā aprūpes personāla norādījumus, t. sk.  attiecībā uz smēķēšanas ierobežošanu, lai nepieļautu slimību simptomu pasliktināšanos ārstēšanas laikā sakarā ar smēķēšanu;
6.7. Izturēties pieklājīgi un ar cieņu pret slimnīcas darbiniekiem;
6.8. Ievērot personāla norādīto pastaigu maršrutu un ilgumu, kuru noteicis ārstējošais ārsts;
6.9. Mobilo tālruni var lietot noteiktā laikā, kā to noteicis ārstējošais ārsts un nepieciešamības gadījumā  dežūrējošā personāla klātbūtnē (mobilā telefona, datora, planšetdatora vai radioaparāta izmantošanas laiku un ilgumu nosaka ārstējošais ārsts, ņemot vērā pacienta veselības un psihiskās veselības stāvokli);
6.10. Mobilo tālruni lietot klusinātā režīmā, lai troksnis netraucētu citus pacientus vai personāla darbu;
6.11. Uzturēt kārtībā palātu, savu skapīti un drēbju skapi;
6.12. Pēc nakts vai dienas miega sakārtot savu gultu;
6.13. Ievērot tīrību un kārtību visās nodaļas telpās;
6.14. Uzglabāt virsdrēbes tam norādītā vietā;
6.15. Saudzīgi izturēties pret Nodaļas un Slimnīcas inventāru;
6.16. Ievērot personīgo higiēnu;
6.17. Personīgos pārtikas produktus uzglabāt Nodaļas ledusskapī, iepakotus plastikāta  maisiņā, klāt pievienojot zīmīti ar vārdu, uzvārdu un datumu kad ievietots;
6.18. Par personīgajām mantām, kuras ārstējošais ārsts ir atļāvis ņemt pacientam palātā, atbildību uzņemas pats pacients, ko apliecina ar savu parakstu pie dežūrmāsas;
6.19. Pēc personāla uzaicinājuma pacientam jāparāda pienesuma saturs, ārstam vai dežurmāsai ir tiesības pieņemt lēmumu par pienesuma, mantu pārmeklēšanu (nepieciešamības gadījumā veic tā paša dzimuma ārstniecības persona);
6.20. Atrodoties Nodaļā un ārstēšanās laikā aizliegts:
    6.20.1. Ienest un lietot Nodaļā alkoholiskos, enerģijas dzērienus, narkotiskās un psihotropās vielas;
    6.20.2.  Smēķēt Nodaļas telpās (ārpus norādītās vietas).
    6.20.3.  Atrodoties nodaļā un ārstēšanās laikā nav atļauts:
    6.20.4.  Patvaļīgi atstāt nodaļu;
    6.20.5.  Spēlēt azartspēles (spēles rezultātā gūt sev labumu);
    6.20.6.  Staigāt nodaļā ar ielas apaviem;
    6.20.7.  Sēdēt uz palodzēm un galdiem;
    6.20.8.  Atrasties alkohola vai apreibinošo vielu reibumā;
    6.20.9.  Filmēt vai fotografēt citus pacientus, personālu un izlikt bildes sociālajos tīklos.

7. Pacientu piederīgo vai pacienta likumiskā pārstāvja pienākumi:

7.11. Stājoties Nodaļā, un ārstēšanās laikā pacients jānodrošina ar:
    7.11.1. Čībām;
    7.11.2. Zeķēm;
  7.11.3. Higiēnas piederumiem: (zobu pastu un zobu birsti, ziepes, higiēniskie ieliktnīši un paketes, pamperi, ķermeņa krēms, tualetes papīrs, šampūns, ķemme u.t.t.).
7.12. Ārstēšanās laikā iespēju robežās apmeklēt savu piederīgo vai aizbildniecībā esošo pacientu;
7.13. Interesēties par sava piederīgā vai aizbildniecībā esošā pacienta vajadzībām.
7.14. Nest materiālu atbildību par sava bērna vai aizbildniecībā esošā pacienta/klienta slimnīcas inventāram nodarītajiem bojājumiem.


Vēlam drīzu atveseļošanos!