Saskaņā ar noslēgto līgumu ar
Nacionālo veselības dienestu
par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu

 

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Slimnīca Ģintermuiža””

Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas noteikumi
stacionārajā veselības aprūpē *

Nr.p.kPakalpojuma nosaukumsIemaksa dienā, EUR 
 1. Psihiatriskā palīdzība, tai skaitā pēc tiesas lēmuma                                                                                        0,00
 2. Psihiatriskā palīdzība bērniem
 0,00
 3. Narkoloģiskā palīdzība, sākot ar otro dienu
 7,00
 4. Azartspēļu atkarība
 10,00
 5. Narkomānu rehabilitācija stacionārā
 7,00
 6. Minesotas programma stacionārā
 7,00
 7. Narkoloģiskā palīdzība bērniem
 0,00
 8. Obligātā narkoloģiskā palīdzība bērniem pēc bāriņtiesas lēmuma
 0,00

*  Stacionārie pakalpojumi tiek sniegti visu diennakti
*  Uzņemšanas nodaļas tālrunis 63022805 

                                                                                                                                                  
  

Saskaņā ar noslēgto līgumu ar
Nacionālo veselības dienesta Zemgales nodaļu
par ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Slimnīca Ģintermuiža”” 

Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas noteikumi
sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē *


Nr.p.kPakalpojuma nosaukums Iemaksa dienā, EUR 
 1. Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta psihiatra pirmreizējs ambulators apmeklējums  4,00
 2. Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta psihiatra atkārtots ambulators apmeklējums
 0,00
 3. Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta narkologa ambulators apmeklējums
 4,00
 4. Elektroencefalogrāfijas izmeklējums
 4,00
 5. Dienas stacionārs
 0,00
 6. Narkologa apmeklējums Metadona aizvietojošās terapijas programmā
 4,00
 7. Metadona aizvietojošās terapijas programmas psihologs
 0,00
 8. Tiesu psihiatriskā un psiholoģiskā ekspertīze
 0,00

 *  Pieraksts pakalpojuma saņemšanai pa  tālruni: 63022770; 63007495; 26164021

        

Saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, persona veic pacienta līdzmaksājumu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam.

No pacienta līdzmaksājuma ir atbrīvotas šādas personu grupas:

 1. bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 2. grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 70 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;
 3. politiski represētās personas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;
 4. personas, kuras slimo ar tuberkulozi, un personas, kurām veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;
 5. psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 6. personas, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 7. personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus Ministru kabineta noteikto infekcijas slimību gadījumos;
 8. personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde;
 9. personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
 10. personas, kurām ģimenes ārsts veic vispārējo veselības pārbaudi un imūnprofilaksi atbilstoši vakcinācijas kalendāram, kā arī veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus valsts organizētā vēža skrīninga ietvaros;
 11. personas, kurām vakcinācijas kalendāra ietvaros veic vakcināciju, stinguma krampju neatliekamo profilaksi, pēcekspozīcijas imunizāciju pret trakumsērgu, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 12. personas, kuras saņem ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 13. orgānu donori;
 14. personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo aprūpi stacionārajā ārstniecības iestādē Ministru kabineta noteiktajā apjomā, kā arī paliatīvo aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;
 15. personas, kurām ir noteikta I grupas invaliditāte;
 16. personas, kurām ir noteikta II grupas invaliditāte;
 17. trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 18. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
 19. patvēruma meklētāji.