Kapitālsabiedrības darbība

Īpašuma struktūra

Slimnīca "Ģintermuiža" ir Veselības ministrijas pārraudzībā esoša kapitālsabiedrība, kurā Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja. Visas kapitāla daļas (100%) ir Latvijas valsts īpašums.

Kapitālsabiedrības pamatkapitāls sastāda
12 758 840 EUR, kas sadalīts attiecīgi tikpat daļās. Katras daļas nominālvērtība ir 1 EUR

Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ģintermuiža" nav līdzdalības citās sabiedrībās.


VSIA „Slimnīca “Ģintermuiža”” valde apliecina:

“Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un ka starpperiodu vadības ziņojumos ir ietverta patiesa informācija”