2014.g. 31.martā

ESF darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4..apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”

2014.gada 31.martā pabeigta ESF finansētā projekta „Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām Jelgavā un Jelgavas novadā” realizācija. Projekta pieteikumā definētais uzdevums – sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 40 no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām Jelgavā un Jelgavas novadā - ir izpildīts.

28. martā, kas bija pēdējā rehabilitācijas programmas nodarbību diena, grupas dalībnieki analizēja savu pieredzi,  apkopoja sasniegtos rezultātus – kā tikuši galā katrs ar savā rehabilitācijas plānā  izvirzītajiem uzdevumiem. Kopumā dalībnieki sniedza pozitīvu vērtējumu gan programmai, gan speciālistu  komandai un izteica gatavību atkal iesaistīties līdzīgās aktivitātēs, ja tāda iespēja radīsies. Dienas noslēgumā visi projekta dalībnieki saņēma Apliecinājumu par dalību projektā. Tālāk tiks veikta projekta izvērtēšana, atskaišu sagatavošana. To, cik efektīva bijusi projekta darbība galvenā mērķa sasniegšanā – paaugstināt klientu konkurētspēju darba tirgū un veicināt reintegrāciju sabiedrībā, to rādīs laiks.

20.12.2013

ESF darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4..apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”

VSIA „Slimnīca  „Ģintermuiža””  no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 31.martam īsteno Eiropas Savienības fonda projektu „Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām Jelgavā un Jelgavas novadā”. Projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/030.

ESF finansētā projekta „Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām Jelgavā un Jelgavas novadā” realizācija tuvojas noslēguma fāzei. Oktobra sākumā noslēdzās jaunu klientu iekļaušana, lai klientiem varētu nodrošināt rehabilitācijas pakalpojumu pilnā apjomā – vismaz 6 mēnešus. Kopumā projektā iesaistījušies 49 klienti, no kuriem 6 pārtraukuši programmu dažādu iemeslu dēļ – blakus slimību saasināšanās, motivācijas zudums, nav iespējas apmeklēt nodarbības, jo atsākuši strādāt. Periodiski veicot klientu ataujas, lai novērtētu apmierinātību, varam secināt, ka sociālās rehabilitācijas programma no klientu viedokļa ir vērtīgs pasākums, daļa klientu pilnībā ir pārtraukuši alkohola lietošanu, vai arī alkohola lietošana ir ievērojami samazinājusies gan daudzuma, gan biežuma ziņā.

ESF darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4..apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”

VSIA „Slimnīca  „Ģintermuiža””  no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 31.martam īsteno Eiropas Savienības fonda projektu „Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām Jelgavā un Jelgavas novadā”. Projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/030.

ESF finansētā projekta „Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām Jelgavā un Jelgavas novadā” realizācija tuvojas pusceļam. Kopš „ starta”  2012. gada oktobrī projektā  iesaistīti 47 klienti, no kuriem 24 jau beiguši dalību programmā. Kopumā plānots sociālās rehabilitācijas pakalpojumu projekta ietvaros  nodrošināt 40 klientiem, kuri pabeigs dalību programmā pilnā apjomā. Daļa klientu projekta laikā ir atsākuši strādāt – tas vērtējams pozitīvi, lai arī ietekmē klientu iespējas apmeklēt visas rehabilitācijas nodarbības. Līdz ar to speciālistu komandai ir jauns izaicinājums – realizēt elastīgu pieeju pakalpojuma sniegšanā, lai visas klienta vajadzības tiktu nodrošinātas. Veikti pasākumi sociālo darbinieku informētības veicināšanai – visiem pilsētas un novada sociāliem darbiniekiem elektroniski nosūtīts informatīvs buklets par ESF  projekta ietvaros pieejamo pakalpojumu, kā arī buklets papīra formātā pieejams klientiem dažādās vietās- slimnīcas ambulatorā nodaļā, sociālajā dienestā

Turpinās ESF finansētā projekta „Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām Jelgavā un Jelgavas novadā” 3. aktivitātes „ Sociālās rehabilitācijas programmas ieviešana”  realizācija. Katru piektdienu no 9.00- 17.00 slimnīcā notiek rehabilitācijas diena. Kopš programmas uzsākšanas, rehabilitācijas grupā iekļāvušies 37 klienti no Jelgavas un Jelgavas novada, no kuriem 17 pabeiguši plānoto rehabilitācijas kursu.


Turpinās ESF finansētā projekta „Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām Jelgavā un Jelgavas novadā” realizācija. Kopš projekta 3.aktivitātes -  „ sociālās rehabilitācijas programmas ieviešana” uzsākšanas programmā dalību uzsākuši 29 klienti, 4 klienti jau tuvojas programmas noslēgumam maijā. Rehabilitācijas programmas lietderību apstiprina fakts, ka jau 4 no rehabilitācijas klientiem  atsākuši strādāt.

Programmu ieviešanas gaitā  gūta jauna pieredze – ieguvēji ir gan klienti, gan speciālisti. Svarīgi piebilst, ka šis projekts ir inovatīvs , tāpēc procesa laikā analizējot un vērtējot paveikto, rodas aizvien jaunas atziņas par to, kā pēc iespējas efektīvāk strādāt un sasniegt izvirzīto mērķi, piemēram, speciālistu konsultāciju un atbalsta pasākumu plašākas pieejamības nodrošināšana.

  2014.31.oktobrī

ESF darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4..apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”

VSIA „Slimnīca  „Ģintermuiža””  no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 31.martam īsteno Eiropas Savienības fonda projektu „Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām Jelgavā un Jelgavas novadā”. Projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/030.

Ar 2013. 1.oktobri uzsākta ESF finansētā projekta „Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām Jelgavā un Jelgavas novadā” 3. aktivitātes „ Sociālās rehabilitācijas programmas ieviešana”  realizācija. Katru piektdienu no 9.00- 17.00 slimnīcā notiek rehabilitācijas diena. Speciālistu komandā strādā 2 psihologi, narkologs, ergoterapeits, psihoterapeits un 2 sociālie darbinieki. Kopš programmas uzsākšanas, rehabilitācijas grupā iekļauti 18 klienti no Jelgavas un Jelgavas novada. Laba sadarbība izveidojusies ar Zaļenieku, Līvbērzes, Platones un Jelgavas pilsētas sociāliem darbiniekiem, kuri veic klientu motivāciju dzīvesvietā, kā arī sadarbībā ar slimnīcas speciālistiem sniedz atbalstu klientiem visā programmas darbības laikā.

ESF darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4..apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”

VSIA „Slimnīca  „Ģintermuiža””  no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 31.martam īsteno Eiropas Savienības fonda projektu „Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām Jelgavā un Jelgavas novadā”. Projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/030.

Informācija Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada sociālajiem darbiniekiem!
Ar 2012.gada 1.oktobri tiek uzsāktas sociālās rehabilitācijas programmas darbība. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, dalībniekus lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot narkologam Lilitai Caunei- 29106785!

  

VSIA „Slimnīca  „Ģintermuiža””  no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 31.martam īsteno Eiropas Savienības fonda projektu „Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām Jelgavā un Jelgavas novadā”. Projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/030.

Projekta īstenošanas vieta – Filozofu iela 69,  Jelgava.

Projekta mērķis ir uzlabot Jelgavas un Jelgavas novada  no psihoaktīvām vielām  atkarīgu pilngadīgu personu sociālās un funkcionālās prasmes, palielināt to nodarbinātību un veicināt integrāciju sabiedrībā,  pilnveidojot un attīstot (ieviešot jaunas metodes un rehabilitācijas procesa organizāciju) sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ko sniedz slimnīca. Projekta aktualitāti nosaka augstais saslimstības līmenis ar atkarības slimībām Zemgales reģionā un mērķa grupas specifiskajām vajadzībām atbilstošas sociālās rehabilitācijas pieejamība, kas salīdzinoši ar ārstēšanās iespējām, ir ļoti ierobežota, tāpēc ārstēšanas efektivitāte ir zema.

Mērķa grupa – 40 no psihoaktīvām vielām atkarīgas pilngadīgas personas - Jelgavas un Jelgavas novada iedzīvotāji, neatkarīgi no dzimuma, vecuma, invaliditātes.

Galvenās projekta aktivitātes – sociālās rehabilitācijas programmas pilnveide, speciālistu apmācība, pakalpojuma ieviešana, konsultatīvs atbalsts speciālistiem  (supervīzijas), projekta vadība, publicitātes un informācijas pasākumi.

Sagaidāmie projekta rezultāti – izstrādāta un ieviesta sociālās rehabilitācijas programma, uzlabojot pakalpojuma pieejamību un kvalitāti, pakalpojumu saņēmuši 40 klienti, viņu ģimenes locekļi, apmācīti 20 pilsētas un novada sociālie darbinieki, pakalpojuma sniedzēji saņēmuši supervīzijas, informēta sabiedrība.

Projekta kopējās un kopējās attiecināmās izmaksas – 80904.09 LVL.

________________________________________________________________________________________________________________

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ !

Eiropas Reģionālās attīstības fonda
projekts
„Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana VSIA ”Slimnīca „Ģintermuiža””, uzlabojot psihiatriskās palīdzības pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu efektivitāti”
Nr. 3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/019
Darbības programmas 2007.-2013.gadam - "Infrastruktūra un pakalpojumi"
Aktivitātes numurs un nosaukums - 3.1.5.3."Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība"
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums - 3.1.5.3.1."Stacionārās veselības aprūpes attīstība"

Projekta mērķis ir uzlabot veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas kvalitāti, izmaksu efektivitāti un pieejamību psihiatriskā profila pacientiem, paaugstinot slimnīcas „Ģintermuiža” kā specializētās slimnīcas energoefektivitāti, nodrošinot infrastruktūras sakārtošanu, veicot VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” 1.korpusa un savienojošās galerijas, ēkas hronisku pacientu ārstēšanai,  tādējādi panākot efektīvāku energoresursu izmantošanu, un sekmējot atbilstošu vides un mikroklimata veidošanu slimnīcas pacientiem un personālam, paaugstināt pakalpojuma pieejamību, kvalitāti un efektivitāti sniedzot pacientiem psihiatrisko ārstēšanu, aprūpi un rehabilitāciju.
Projekta aktivitātes:
1.      Informācijas un publicitātes pasākums
a.      Informācijas plāksnes piegāde
2.      Infrastruktūras attīstība
a.      Ēku iekšējā rekonstrukcija un renovācija
b.      Ēku ārējā rekonstrukcija un renovācija.
Projekta kopējās izmaksas – 1 500 000 Ls, tai skaitā ERAF finansējums 85% - 1 275 000 Ls un 15% slimnīcas finansējums – 225 000 Ls.
Projekta īstenošanas laiks- 2010.gada 1.oktobris- 2010. gada 5.decembris