Pārskati

Paziņojums par vadības atbildību

VSIA „Slimnīca “Ģintermuiža”” valde apliecina: “Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un ka starpperiodu vadības ziņojumos ir ietverta patiesa informācija”

2023.g.


2022.g.


2021.g.