Psihiatriskā un narkoloģiskā palīdzība

Pirmā psihiatra konsultācijā pacienta iemaksa - EUR 4.00.
Bērnu psihiatra un nākošos  psihiatra konsultācijas apmaksā Nacionālais veselības dienests.
Narkologa konsultācijā pacienta iemaksa - EUR 4.00

Ārstniecisko programmu izpilde psihiatrijā un narkoloģijā:

  1. Ambulatorā psihiatriskā ārstēšana (t.sk. bērniem);
  2. Ārstēšana un rehabilitācija dienas stacionārā;
  3. Atkarīgu personu konsultēšana, ārstēšana, recidīvu profilakses terapija;
  4. Aizvietojošās terapijas – metadona programma – attīstīšana un pilnveidošana.
  5. Profilaktiskās novērošanas darbs, īpaši nepilngadīgo vidū.
  6. Darbs ar līdzatkarīgiem ģimenes locekļiem – netiek uzskaitīts VIS.
  7. Konsultatīvs darbs starpinstitucionālās sadarbības ietvaros atkarību profilaksē un rehabilitācijā.