Ilgstošas  sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa ( 9.korpuss)

VSIA ,,Slimnīca ,, Ģintermuiža” 2009. gadā  uzsāka sniegt ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju 50 pieaugušām personām ( I un II invaliditātes grupa) ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.    No 2015.gada 10. aprīļa  VSIA ,,Slimnīca””Ģintermuiža” nodrošina šādu pakalpojumu 100 abu dzimumu pieaugušajiem klientiem.

 Pakalpojumu izmaksas sedz valsts un 85% no klienta pensijas, kuru VSAA ieskaita slimnīcas kontā. 15% no klienta pensijas katru mēnesi tiek izmaksātas klientam.

Nodaļā darbojas: sociālais darbinieks, garīgās veselības aprūpes māsas, sociālie rehabilitētāji, sociālie aprūpētāji, aprūpētāji, interešu pulciņu vadītāji, fizioterapeits, ergoterapeits.

Nodaļas  mērķis:

1.     Sniegt kvalitatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieaugušām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

2.      Klientu atbalsta plāna ietvaros īstenot noteiktus pasākumus, lai uzlabotu klientu pašaprūpi, neatkarības un patstāvīgas dzīves prasmes.   

Nodaļas galvenie virzieni:

Sociālā aprūpe -Tiek vērsta uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ ir ierobežotas spējas.  

Sociālā rehabilitācija – Tiek vērsta uz personu funkcionālo spēju atjaunošanu vai uzturēšanu, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas.

Veselības aprūpe- veselības bojājumu ietekmes mazināšana, remisijas stabilizēšana, neatliekamā palīdzība, speciālistu konsultācijas

Vide – ievērot normalizācijas principu, kas ietver strukturētu dienas kārtību, harmoniskas un labvēlīgas savstarpējās attiecības, fiziskās aktivitātes, veselīgs dzīves veids un atpūta, iesaistīšanās pilsētas kultūras dzīvē u. c.

Kontakti:

Vadītāja Diāna Lukmane – 63012557

Sociālā darbiniece Laima Butāne- 63007186

Dežuranti – 63012565,63007198

Galvenie noteikumi:

Ievērot iekšējās kārtības noteikumus;

Funkcionālo spēju robežās, līdzdarboties sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesu norisē.

Pakalpojuma saņemšanas kārtību nosaka:

02.04.2019. MK noteikumi Nr. 138 ,,Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu ”

 


Sociālās rehabilitācijas nodarbību veidi:

1.    ēdienu gatavošana un galda kultūra

2.    personīgā naudas izlietojuma plānošana, iepirkšanās

3.    dzīvojamo telpu un teritorijas uzkopšana

4.    apģērba mazgāšana, gludināšana un apavu kopšana

5.    Stila un gaumes izjūtas izkopšana

6.    pašaprūpe un personīgā higiēna

7.    darba prasmju apgūšana (dārza darbi, teritorijas labiekārtošanas darbi)

8.    saskarsme un komunikācija

9.    veselība un veselīgs dzīves veids

10.   pāru attiecības/ cilvēku seksualitāte.

Relaksācijas un brīvā laika pavadīšanas iespējas:

1.    rokdarbi – šūšana, adīšana, tamborēšana

2.    kultūras pasākumi teritorijā un ārpus tās

3.    sadarbības un sadraudzības pasākumi ar dienas centriem, aprūpes centriem.

4.    iespēja apmeklēt bibliotēku

5.    mūzikas vakari

6.    sporta nodarbības

7.    galda spēļu pēcpusdienas

8.    klientu darbu izstādes.

 

Lai varētu saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešams:  

Sazināties ar deklarētās dzīves vietas pašvaldības sociālo dienestu.

Sociālā dienesta sociālais darbinieks, vai kādā cita pakalpojuma sniedzēja sociālais darbinieks  palīdzēs noformēt nepieciešamos dokumentus.

Dokumentus iesniedz  Sociālās integrācijas valsts aģentūrā.

Pakalpojumu var saņemt  rindas kartībā.