Saskaņā ar noslēgto līgumu ar

Nacionālo veselības dienestu

par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu

 

 

 


Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Slimnīca Ģintermuiža””

 

Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas noteikumi

stacionārajā veselības aprūpē *

(laika periodam no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.)

 

 

Pakalpojumu programma

 

 

Pacientu iemaksa dienā

/ EUR

Psihiatriskā palīdzība, tai skaitā pēc tiesas lēmuma

0,00

Psihiatriskā palīdzība bērniem

 

0,00

Narkoloģiskā palīdzība, sākot ar otro dienu

 

7,11

Azartspēļu atkarība

 

10,00

Narkomānu rehabilitācija stacionārā 

 

7,11

Minesotas programma stacionārā

7,11

 

Narkoloģiskā palīdzība bērniem

0,00

 

Obligātā narkoloģiskā palīdzība bērniem pēc bāriņtiesas lēmuma

0,00
 

 

 

 

*  Stacionārie pakalpojumi tiek sniegti visu diennakti

 

*  Uzņemšanas nodaļas tālrunis 63022805

 

 

 

 

Saskaņā ar noslēgto līgumu ar

Nacionālo veselības dienesta Zemgales nodaļu

par ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu

 

 

 

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Slimnīca Ģintermuiža””

 

Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas noteikumi

sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē *

(laika periodam no 01.01.2019. līdz 31.12.2020.)

 


 

 

 

 

Pakalpojumu programma

 

Pacientu

iemaksa dienā

/ EUR

 

Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta psihiatra pirmreizējs ambulators apmeklējums

4,27

Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta psihiatra atkārtots ambulators apmeklējums

0,00

Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta narkologa ambulators apmeklējums

4,27

 

Elektroencefalogrāfijas izmeklējums

 

4,27

Dienas stacionārs

0,00

Narkologa apmeklējums Metadona aizvietojošās terapijas programmā

4,27

Metadona aizvietojošās terapijas programmas psihologs

 

0,00

Tiesu psihiatriskā un psiholoģiskā ekspertīze

0,00
 

*   Ambulatorie pakalpojumi tiek sniegti darba dienās no plkst.08 līdz 17. Piektdienās narkologs nepieņem.

 *  Pieraksts pakalpojuma saņemšanai pa  tālruni: 63022770; 63007495; 26164021

       

 

No pacienta iemaksas ir atbrīvotas

šādas iedzīvotāju kategorijas:

 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1529: Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” (17.12.2013.), no pacienta iemaksas ir atbrīvotas šādas iedzīvotāju kategorijas:

·          bērni;

·           grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;

·           politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;

·           personas, kuras slimo ar tuberkulozi, un personas, kurām veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;

·           psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;

·           personas, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;

·           personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus šo noteikumu 6.pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;

·           personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes;

·           personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ārstniecības iestādē uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;

·           personas, kurām veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus šo noteikumu 1. un 7.pielikuma 2.punktā minētajā kārtībā;

·           personas, kurām vakcinācijas kalendāra ietvaros veic vakcināciju, stinguma krampju neatliekamo profilaksi, pēcekspozīcijas imunizāciju pret trakumsērgu, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;

·           personas, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;

·           orgānu donori;

·           personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās, vai paliatīvo veselības aprūpi stacionārajās ārstniecības iestādēs atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 2.1.26. apakšpunktam, kā arī paliatīvo veselības aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;

·           personām, kurām noteikta I grupas invaliditāte;

·           trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;

·           Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;

·           patvēruma meklētāji.

 .