Slimnīca “Ģintermuiža”” 2019. gada 21. martā noslēdza savstarpējo sadarbības līgumu par projekta Nr. LLI-365 “Sociālo pakalpojumu attīstība un sociālās iekļaušanas veicināšana atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem” (“Development of social services and social inclusion measures for vulnerable groups”) īstenošanu.

Projekta vadošais partneris ir Dobeles novada pašvaldība, projekta partneri – VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””, Kedainiai social care home, Administration of Akmene District Municipality un Klaipeda pedagogical Psychological Service.

Projekts tiek īstenots INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 3.prioritātes “Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnosacījums“ ietvaros no 2019. gada 4. februāra līdz 2021. gada 3. februārim.

Mērķauditorija: invalīdi un personas ar funkcionālajiem traucējumiem, tai skaitā pieaugušie un bērni ar garīga rakstura traucējumiem, viņu piederīgie un/vai aizbildņi un aizgādņi.

Projekta rezultāts ir personu ar garīga rakstura traucējumiem sociālās iekļaušanās procesa infrastruktūras izveide, ar mērķi sociālās un veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana, dodot ieguldījumu sabiedrības kopējās garīgās veselības veicināšanā, mazinot sociālo stresu un stigmatizāciju.

Projekts paredz pārrobežu sadarbību, lai izzinātu, izveidotu un iedzīvinātu  mērķgrupas veselības veicināšanas un sociālās rehabilitācijas efektīvākās metodes un pasākumus. Infrastruktūras izveides pasākumi ietver Sensorās istabas un Sajūtu dārza izveidošanu.

Sajūtu dārzs ar tajā radīto infrastruktūru ir vide, kurā tiks īstenots projekta mērķgrupas sociālās iekļaušanas process. Unikāls aktivitātē ir tas, ka sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupa – personas ar garīga rakstura traucējumiem šajā vidē iegūs “pārejas telpu” no institucionālās izolētības uz sabiedrību, iespēju savienot ar veselības stāvokli saistīto nepieciešamo ārstniecisko pakalpojumu ar reintegrāciju sabiedrībā un līdz ar to – dzīves kvalitātes uzlabošanos.

 

Projekta ietvaros paredzēta partnerinstitūciju sociālo darbinieku apmācība, kura saistīta ar garīgi slimo radinieku apmācību ikdienas dzīvē. Lekciju mērķis ir ar psihoedukācijas palīdzību aktualizēt bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem vecāku psihiskās veselības un emocionālās labsajūtas nozīmi, veicināt vecākos spēju atpazīt, pieņemt un runāt par savām emocijām, iepazīstināt ar profilaktiskajiem pasākumiem, lai izvairītos no izdegšanas sindroma, depresijas, miega traucējumu attīstības, kā arī informēt par iespējām saņemt gan praktisku palīdzību (asistenta pakalpojumi, "Atelpas brīdis" utml), gan palīdzību psihoemocionālu grūtību gadījumā, ko sniedz psihiatriskās palīdzības dienests un psiholoģiskās atbalsta programmas (atbalsta grupas, krīzes tālruņi, sociālā rehabilitācija).

Tiks ietvertas 3 lekciju tēmas:

*izdegšanas sindroms (iekļaujot stresa menedžmentu),

* depresija (iekļaujot pamatus par savu emociju atpazīšanu, emocionālo inteliģenci)

* miega traucējumiFoto mirkļi projekta parakstīšanas dienā- 2019.g. 21.marts

 .