Slimnīca “Ģintermuiža”” 2019. gada 21. martā noslēdza savstarpējo sadarbības līgumu par projekta Nr. LLI-365 “Sociālo pakalpojumu un sociālās iekļaušanas pasākumu attīstība neaizsargātajām grupām (ACCESSlife)  (“Development of social services and social inclusion measures for vulnerable groups”) īstenošanu.

Projekta vadošais partneris ir Dobeles novada pašvaldība, projekta partneri – VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””, Kedainiai social care home, Administration of Akmene District Municipality un Klaipeda pedagogical Psychological Service.

Projekts tiek īstenots INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 3.prioritātes “Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnosacījums“ ietvaros no 2019. gada 4. februāra līdz 2021. gada 3. februārim.

Mērķauditorija: invalīdi un personas ar funkcionālajiem traucējumiem, tai skaitā pieaugušie un bērni ar garīga rakstura traucējumiem, viņu piederīgie un/vai aizbildņi un aizgādņi.

Projekta finansējums 230 947 .32 EUR, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 196 305.22 EUR; VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža" finansējums- 34 642,10 EUR

Projekta rezultāts ir personu ar garīga rakstura traucējumiem sociālās iekļaušanās procesa infrastruktūras izveide, ar mērķi sociālās un veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana, dodot ieguldījumu sabiedrības kopējās garīgās veselības veicināšanā, mazinot sociālo stresu un stigmatizāciju.

Projekts paredz pārrobežu sadarbību, lai izzinātu, izveidotu un iedzīvinātu  mērķgrupas veselības veicināšanas un sociālās rehabilitācijas efektīvākās metodes un pasākumus. Infrastruktūras izveides pasākumi ietver Sensorās istabas un Sajūtu dārza izveidošanu.

Sajūtu dārzs ar tajā radīto infrastruktūru ir vide, kurā tiks īstenots projekta mērķgrupas sociālās iekļaušanas process. Unikāls aktivitātē ir tas, ka sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupa – personas ar garīga rakstura traucējumiem šajā vidē iegūs “pārejas telpu” no institucionālās izolētības uz sabiedrību, iespēju savienot ar veselības stāvokli saistīto nepieciešamo ārstniecisko pakalpojumu ar reintegrāciju sabiedrībā un līdz ar to – dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Programmas tīmekļvietne: www.latlit.eu , oficiālā ES tīmekļvietne: www.europe.eu

* Par sniegto informāciju ir atbildīga SIA “Ģintermuiža”, ES nav atbildīga par publikācijā pausto viedokli.

 2020. gada janvārī noslēgts līgums ar SIA "Smart Energy" par "Sajūtu dārza izveidi projekta LLI-365 “Sociālo pakalpojumu attīstība un sociālās iekļaušanas veicināšana atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem” (ACCESLIFE) ietvaros".
Plānots celtniecības darbus pabeigt un objektu nodot ekspluatācijā 2020.g. jūnija mēnesī.  

 23.-24. oktobrī 5 Dobeles novada sociālie darbinieki un projekta vadītājs kopā ar citiem projekta partneriem devās apmācībās un pieredzes apmaiņā uz Kedaiņiem (LT). Pirmā diena bija veltīta apmācībām – lekcijām un praktiskām nodarbībām par tēmu- “Apzinātība un relaksācija” – “Mindfullness”, kas kļūst par populāru metodi psihologu un sociālo darbinieku darbā, tomēr daudziem šī joma vēl ir pavisam jauna un gūtās zināšanas būs noderīgas turpmākajā darbā.
 
 Otrajā dienā bija iespēja iepazīties ar projekta partnera - Kedaiņu sociālās aprūpes mājas ikdienas darbu un klientu sasniegumiem, kā arī gūt praktiskas iemaņas ar Sensorās istabas aprīkojumu, kā iedarbojas katrs rīks uz cilvēkiem ar dažāda rakstura garīgiem traucējumiem. Apmācību beigās katram dalībniekam tika pasniegts sertifikāts par apgūtām tēmām.
 
 
 23. oktobrī notika arī projekta vadības 5 partneru sanāksme, kurā apsprieda periodā paveikto un plānoja nākamo lielo pasākumu – nometni bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu asistentiem Akmenē (LT)   

  2019.gada 21.jūnijā sensorā istaba ir plānotajā apjomā  ierīkota un aprīkota ar vairākiem sajūtu rosinošajiem dizainiem : krāsains ksilofons, spīdošas šķiedras gaismas terapijai, spīdošs galds ar figūrām un akmentiņiem, burbuļu caurules, spoguļi, ūdens efekta projekcijas, muzikālā ūdens gulta ar spīdošu spoguļveida baldahīnu.

  
 

Projekta ietvaros 2019. gada 26.-27.jūnijā notika partnerinstitūciju sociālo darbinieku apmācība, kura saistīta ar garīgi slimo radinieku apmācību ikdienas dzīvē. Lekciju mērķis ir ar psihoedukācijas palīdzību aktualizēt bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem vecāku psihiskās veselības un emocionālās labsajūtas nozīmi, veicināt vecākos spēju atpazīt, pieņemt un runāt par savām emocijām, iepazīstināt ar profilaktiskajiem pasākumiem, lai izvairītos no izdegšanas sindroma, depresijas, miega traucējumu attīstības, kā arī informēt par iespējām saņemt gan praktisku palīdzību (asistenta pakalpojumi, "Atelpas brīdis" utml), gan palīdzību psihoemocionālu grūtību gadījumā, ko sniedz psihiatriskās palīdzības dienests un psiholoģiskās atbalsta programmas (atbalsta grupas, krīzes tālruņi, sociālā rehabilitācija).

  
 

Divu apmācību dienu semināra lekcijas un praktiskās nodarbības vadīja slimnīcas “Ģintermuiža” rezidenti: dr. Matīss Pudāns, dr. Liesma Baltā, dr. Arta Kočāne, dr. Tatjana Matule-Millersone, dr. Ņikita Šakels un dr Ņina Šakele. Kopā sertifikātu par piedalīšanos apmācībās saņēma 7 personas no Klaipēdas pedagogical Psychological Service; 7 personas no Kedainiai social care home; 7 personas no Administration of Akmene District Municipality; 6 personas no Dobeles novada pašvaldība un 5 sociālie darbinieki no slimnīcas “Ģintermuiža””.

  Foto mirkļi projekta parakstīšanas dienā- 2019.g. 21.marts

 .