No psihoaktīvām vielām (alkohols, narkotiskās vielas, psihotropās vielas) atkarīgu pilngadīgu personu

sociālā rehabilitācijas programma

 

Darbība: no psihoaktīvām vielām (alkohols, narkotiskās vielas, psihotropās vielas) atkarīgu personu sociālā rehabilitācija

Darbības veids: stacionārs – ar pastāvīgu uzturēšanos; sociālās rehabilitācijas organizācija terapeitiskās sabiedrības formā.

Vide : slimnīcas „Ģintermuiža” teritorijā, (11.6 ha).

Klientu dzimums: sievietes, vīrieši.

Klientu vecums: virs 18 gadiem.

Programmas vadītāja: Ūna Haibulajeva  63007215

Programmas speciālisti: sociālais darbinieks, aprūpētāji, ārsts narkologs, psihoterapeits, psihologs, darbu vadītāji.

Nodarbinātības virzieni: virtuve un ēdināšanas bloks; galdniecība; dārzniecība.

Programmas ilgums: 3, 6, 12 mēneši.

Vietu skaits: 10.

Apmaksa: no valsts budžeta – sociālās rehabilitācijas programma. Klientam pašam jāsedz izdevumi par medikamentiem uzturošai terapijai, ja tāda nepieciešama; ceļa izdevumi, izdevumi personīgām vajadzībām (cigaretes, saldumi, kafija utt.)

Normatīvā bāze:

 03.06.2003. MK noteikumi Nr. 291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”

06.11.2006. MK noteikumi Nr. 914 „Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus”

11.08.2020. MK noteikumi Nr.509  “Kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.”

Sociālās rehabilitācijas programmas apraksts:

Pakāpes:

 0 – pārbaudes laiks  (iepazīstas ar noteikumiem, dienas režīmu, uzsāk adaptāciju vidē)

1 – adaptācijas fāze (integrācija terapeitiskajā sabiedrībā, sociālā izpēte, rehabilitācijas plāna izstrāde);

2 – orientācijas fāze (sevis izzināšana, pozitīva vērtīborientācija, profesionālā orientācija)

3 – izvērstā jeb pamatfāze (izvēlētā profesijas virziena realizācija, personības stabilizācija)

4 – izvēles fāze (orientācija uz nākotni, sakaru veidošana un nostiprināšana)

5 – transformācija jeb pārejas fāze (pāreja uz dzīvi reālā vidē)

Katras pakāpes ilgumu nosaka klienta atveseļošanās dinamika, lēmumu par pāreju nākošā pakāpē pieņem speciālistu komanda.

 

Galvenie noteikumi:

Alkohola un citu apreibinošu vielu nelietošana;

 Nenotiek  morālā un fiziskā agresija;

 Atturēšanās no seksuālām attiecībām;

 Aktīva piedalīšanās programmā.;

 Tiek saglabāta klienta konfidencialitāte.

 Pašatbildība, pašaprūpe.

 

Specifiskie noteikumi saistībā ar atkarības diagnozi:

0, 1, 2 – pakāpē pārvietošanās pa teritoriju darbinieka vai klientu grupas vecākā pavadībā; ierobežota pieeja telefonam; nav atļauta iziešana ārpus teritorijas, nav atļauta tikšanās ar draugiem, ar tuviniekiem – saskaņojot ar programmas vadītāju;

3, 4 – iziešana no teritorijas kopā ar kādu citu klientu vai darbinieku, tikšanās ar personām, kuras nav ģimenes locekļi, tikai saskaņojot ar rehabilitācijas vadītāju.

Sociālās rehabilitācijas uzdevumi:

1.     nostiprināt veselību, pieņemt iegūtos neārstējamos veselības bojājumus;

2.     apzināt un reducēt bērnībā un jaunībā radušās vai psihoaktīvo vielu (PAV) lietošanas rezultātā iegūtās personības psiholoģiskās deformācijas;

3.     iemācīties pragmatiski risināt problēmsituācijas;

4.     novērst psiholoģiskā un sociālā brieduma atpalicību;

5.     veikt personības kognitīvo pārstrukturāciju;

6.     apgūt reālās dzīves un darba prasmes;

7.     atjaunot uzticību ģimenē un attiecības ar ģimeni jaunā kvalitātē;

8.     iestāties darbā;

9.     izstrādāt noturīgu noraidošu attieksmi pret atkarību izraisošu vielu lietošanu turpmākajā dzīvē.

 

Sociālās rehabilitācijas galvenie virzieni:

Vides terapija: strukturēta dienas kārtība, aizņemtība, laika plānošana un izpilde ; harmoniskas un labvēlīgas savstarpējās attiecības, veselīgs dzīves veids; regulāras ēdienreizes, sports, veselīga atpūta, atveseļošanās pasākumi; pašatbildība; pašaprūpe.

Medicīniskā aprūpe: iegūto veselības bojājumu ietekmes mazināšana, neatliekamā palīdzība, speciālistu konsultācijas nepieciešamības gadījumā;

Psiholoģiski: klienta atbildības veidošana  par sevi un savu atveseļošanos;  atkarības un tieksmes pārvarēšana; domāšanas, emociju, uzvedības traucējumu stabilizēšana; psiholoģiski sociālās attīstības līmeņa  pieauguma veicināšana; pašapziņas, gribasspēka, mērķtiecības veidošana; starppersonu kontaktu veicināšana; vērtību un attiecību  pārorientācija; noturīgas noraidošas attieksmes veidošana pret apreibinošu vielu lietošanu;

Sociāli: sevis kā sociālās personas apzināšanās veicināšana; attiecību un uzticības atjaunošana ģimenē un sabiedrībā; darba  un dzīves prasmju  apgūšana; jauna dzīves satura iegūšana; veselīga un saturīga atpūta; jaunu paziņu loka veidošana.

Darba mērķi:

 Apgūt prasmes  dzīvot un risināt problēmas bez atkarības vielu lietošanas;

 Apgūt dzīves un darba prasmes;

 Reintegrācija  ģimenē un sabiedrībā;

 Prast  patstāvīgi dzīvot;

 

Lai iestātos, nepieciešams:

Iziet pilnu narkoloģiskās ārstēšanas kursu – lēmumu par nepieciešamo ārstēšanās apjomu pieņem narkologs, kurš dod atzinumu ;

Būt skaidrā – bez intoksikācijas vai abstinences pazīmēm;

Pase / personību apliecinošs dokuments;

            Nosūtīšanas kārtību un kontrindikācijas  nosaka 6.11.2006. MK noteikumi Nr. 914